Regulamin Siłowni


1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich osób korzystających z usług siłowni.

2. Podstawą korzystania z usług siłowni jest wykupienie karnetu lub wejścia jednorazowego oraz respektowanie zasad niniejszego regulaminu.

3. Dokumentem stwierdzającym prawo do korzystania z usług siłowni jest aktualny karnet.

4. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim.

5. Kierownictwo siłowni zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży karnetu lub wejścia jednorazowego bez podania przyczyny.

6. Opłata za korzystanie z usług siłowni jest pobierana "z góry" przed wydaniem karnetu. Opłata nie podlega zwrotom ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług siłowni. Opłata nie podlega także zwrotowi w przypadku wypowiedzenia karnetu ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie siłowni, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie stosowania się do zaleceń obsługi klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń.

7. Osoby korzystające z usług siłowni są zobowiązani do nie zakłócania spokoju i porządku w siłowni oraz nie utrudniania innym osobom możliwości korzystania z usług siłowni. Klienci siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym sie na terenie siłowni, a także za szkodę w mieniu siłowni.

8. Klienci siłowni zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu, porządku oraz korzystania z ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.

9. Klient siłowni zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.

10. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i strój sportowy.

11. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób przechowywane w szatni oraz innych miejscach na terenie siłowni.

12. Rzeczy wartościowe klient wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Siłownia nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych.

13. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na terenie obiektu.

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.